Mis vahe on sõnadel kestvus ja kestus? Keelevara
Avalehekülg > Mida pakume > Tulekul > Raamatupidamisterminid
Keelevarast Mida pakume? Hinnakiri Registreeri Telli Uudised Ettepanekud

Dictionary of Basic Accountin Terms: English - Estonian - French - German

Raamatupidamise baasterminite neljakeelne sõnastik Dictionary of Basic Accountin Terms: English - Estonian - French - German on mõeldud nendele, kes huvituvad finantsarvestusalastest terminitest inglise, eesti, prantsuse ja saksa keeles. Sõnastik sisaldab kokku ligikaudu 2800 märksõna, st. umbes 700 märksõna igas keeles.

Sõnastiku esimeses veerus on toodud tähestikulises järjekorras kõigi nelja keele märksõnad ja väljendid. Järgnevad vasted inglise, eesti, prantsuse ja saksa keeles. Selle keele veerus, milles on antud märksõna, on vaste koht jäetud tühjaks. Sõnastiku selline ülesehitus lihtsustab vajaliku märksõna või väljendi leidmist ükskõik millises neist neljast keelest. Eeldusel, et enamus käesoleva sõnastiku potentsiaalsetest kasutajatest räägivad emakeelena eesti keelt, on aluseks võetud eesti tähestik.

Saksa- ja prantsuskeelsete nimisõnade puhul on märgitud nende sugu. Mitmuses antud nimisõnade või nimisõnaliste väljendite puhul on sugu märgitud ainult prantsuskeelsete sõnade puhul, kuna prantsuse keeles sõltub omadussõnalise täiendi vorm, mida kasutaja võib soovida terminile lisada, nimisõna soost ka mitmuses. Ingliskeelsete sõnade puhul, kui nimi- ja tegusõna kirjapilt kokku langevad, on toodud eristamiseks vastav märge. Kuna tegemist on eelkõige erialasõnastikuga, ei ole märksõnadele lisatud põhjalikumat grammatikaalast informatsiooni.

Sõnastikus on püütud eristada inglise keele terminite briti ja ameerika variante. Tänu tihenevatele rahvusvahelistele kontaktidele ei ole selline eristus kindlasti lõplik. Eriti võib täheldada ameerika terminite üha kasvavat mõju väljaspool Ameerika Ühendriike. Oma mõju terminitele avaldab ka asjaolu, et inglise keel on laialt kasutusel erialase võõrkeelena. Käesolevas sõnastikus on tähistatud Rahvusvahelistes Arvestusstandardites (IAS) kasutatavad terminid, mis erinevad nii briti kui ameerika variandist.

Kuna riigiti lähtutakse raamatupidamises erinevast filosoofiast ja erinevatest arvestusprintsiipidest, siis mõningatel juhtudel terminid ei kattu. Märksõnade puhul, millel ei ole otsest vastet teis(t)es keel(t)es, on käesolevas sõnastikus püütud anda võimalikult ligilähedane termin või seletus.

Käesolev sõnastik piirdub finantsarvestuse terminoloogiaga ega käsitle samade terminite võimalikke tähenduserinevusi teistes valdkondades (majandusteooria, pangandus, rahandus jne.).

©2004 - 2009 Keelevara OÜ